157. Two former Nike senior executives discuss retail growth strategies photo